پرفشاری خون یک بیماری مزمن است که با علت های متفاوت در درجات مختلف بروز کرده و می تواند زمینه ساز سایر مشکلات از جمله بیماری های قلبی عروقی شود. علیرغم شایع بودن فشارخون بالا و اهمیت آن به عنوان یکی از مهمترین عوامل مرگ و میر در سراسر دنیا، ۳/ ۱ تا ۳/ ۲ افراد از بیماری خود آگاهی ندارند، بنابراین بر اساس شواهد موجود تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد آن ها تحت درمان قرار می گیرند و از بین این افراد بیماری فشار خون تنها در ۵ تا ۳۰ درصد آن ها کنترل می گردد. این در حالی است که کنترل فشار خون به صورت قابل توجهی سبب کاهش درصد خطر سکته مغزی و قلبی می شود. هرسال روز ۱۷ می (۲۷ اردیبهشت) به عنوان روز جهانی فشارخون بالا تعیین شده است تا در این روز مردم نسبت به این بیماری و عوارض مهم و خطرناک آن شامل: سکته مغزی و بیماری های قلبی و کلیوی آگاه تر شوند. فشارخون نرمال در انسان در حال استراحت در محدوده ۱۰۰ الی ۱۴۰ میلی مترجیوه(سیستولیک) و ۶۰ الی ۹۰ میلی متر جیوه (دیاستولیک) قرار دارد. به طور معمول اگر فشار
خون به صورت پایدار بالاتر از ۱۴۰ سیستول و ۹۰ دیاستول قرار گیرد، بیماری محسوب می گردد. به عارضه افزایش فشار خون بیش از حد طبیعی، هایپرتنسیون و فشار خونبالا یا پرفشاری خون گفته می شود. همچنین کاهش فشارخون را هیپوتانسیون می نامند. فشار خون بالا به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می گردد.

 

Leave a Reply