بخش فنی

بخش مولکولی

By می 23, 2019ژوئن 22nd, 2020No Comments

آشنایی با تست های بخش مولکولی آزمایشگاه تشخیص طبی و پاتوبیولوژی نوید

الف ) بخش PCR

آزمایشهای اصلی:

HBV-DNA-PCR- کیفی

HCV-RT-Nested PCR- کیفی

تعیین ژنوتایپ ویروس HCV

HTLV-1-Provirus-DNA-PCR-کیفی

HIV-RT-PCR- کیفی) در پلاسما)

HIV-provirus-DNA-PCR کیفی(در لنفوسیتها)

CMV-DNA-PCR-کیفی

EBV-DNA- PCR- کیفی

HSV-DNA-PCR- کیفی

HSV-1& HSV2-DNA-PCR- کیفی

HPV-DNA-PCR- کیفی

HPV16-DNA-PCR کیفی

HIV-RT-PCR- کیفی

Chlamydia trachomatis-DNA-PCR- کیفی

– DNA-PCR   Mycoplasma genitalium

(KSHV)HHV8-DNA-PCR- کیفی

Mycobacterium Tuberculolsis (TB)- کیفی

– تعیین HLA-B27 با روش PCR

– تعیین HLA-B5 با روش PCR

 

ب ) بخش Real-time PCR

آزمایشهای اصلی:

آزمایشهای تعیین بار ویروس ها (Viral laod)

 • HTLV-I- DNA provirus-Real time PCR(Taqman method)
 • HBV-DNA-Real time PCR  (TaqMan method)
 • HCV-RT- Real time PCR (TaqMan method)
 • HIV-RT- Real time PCR (TaqMan method)
 • HIV proviral Load (TaqMan method)
 • CMV -DNA-Real time PCR (TaqMan method)
 • HSV viral load Real time PCR(TaqMan method)

 

آزمایشهای کیفی  Real Time PCR

– HSV Qualitative Real time PCR

HDV Qualitative Real time PCR –

– CMV Qualitative Real time PCR

-Qualitative Real time PCR Mycobacterium

ب- ارزیابی سرطانها:

 • بررسی ترانسلوکاسیون های BCR / ABL
 • بررسی موتاسیون JAK2

 

 • بخش HLA   
 • آزمایشهای اصلی:
 • – HLA Typing با روش مولکولی (بررسی ژن)
 • ClassI-AB
 • Class II- DR

Leave a Reply